ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี Welcome to Office of Fatoni University Council's New Blog

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประเมินภายใน สนง.สภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น.คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย อาจารย์อนุวัตร วอลี ประธานกรรมการ อาจารย์อัญญรินทร์ เจ๊ะบือราเฮง กรรมการ และนายซาการียา กาเดร์ กรรมการและเลขานุการ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสภามหา วิทยาลัยฯ ณ สนง.สภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา โดยมีนายอิบรอฮีม อาแล หน.สนง.สภาฯ ให้การต้อนรับวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

 นายอิบรอฮีม อาแล หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย และนางสาวมุคลีเสาะห์ กอตอ จนท.บริหารงานทั่วไป สนง.สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "การจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน"

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

On the job training การใช้โปรแกรม Nitro PDF Reader ในการประทับตราหนังสือรับและเกษียณหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF

กลับจากละหมาดซุฮฺรี่ที่มัสยิดฮารอมัยน์ แวะเข้า สนง.กอ.สนอ. On the job training จนท.สนง.สภาฯเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Nitro PDF Reader ในการประทับตราหนังสือรับและเกษียณหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF

ตามที่ได้เผยแพร่ไว้ในบล็อก "สภาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งเป็นบล็อก KM ของ สนง.สภาฯ 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อบรม "เลขานุการยุคใหม่ (Smart Secretary)"


นายอิบรอฮีม อาแล หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหัวข้อ "เลขานุการยุคใหม่ (Smart Secretary)" ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สถาบันอัสสลามจังหวัดสงขลา วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จำกัด ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

อบรมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดรายงานจากระบบติดตามมติสภาฯ (e-Tracking)เป็นไฟล์ pdf

 

นายอิบรอฮีม อาแล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อบรมแบบโค๊ดชิ่งเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดรายงานจากระบบติดตามมติสภาฯ (e-Tracking) เป็นไฟล์ pdf แก่นางสาวมุคลีเสาะห์ กอตอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสำนักงานกองอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

สนง.สภาฯ จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ CMI

 นางสาวมุคลีเสาะห์ กอตอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.สภามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมสภาฯ (Council Meeting Information :CMI) แจ้งว่า สนง.สภาฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือที่เรียกสั้นๆว่า ระบบ CMI ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงการแชร์ลิงค์ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้บริการทำได้เพียงคลิ๊กลิงค์เปิดดูเอกสารคัดสำเนาซึ่งจัดหมวดหมู่ตามครั้งที่ประชุมในแต่ละปีการศึกษา และเลื่อนค้นหาทีละปี


ระบบ CMI เดิม

ระบบ CMI ที่ปรับปรุงใหม่ ผู้รับบริการ สามารถค้นหาข้อมูลคัดสำเนามติสภาฯได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นจาก key word  ปีการศึกษา หรือครั้งที่การประชุม หมวด ต่างๆ อาทิ หลักสูตร กฎหมาย ประกันคุณภาพ หรือค้นจากหมวดย่อย เช่น หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ สมอ.08 หรือค้นตามชื่อหน่วยงาน เช่น คณะ สถาบัน สนง. หรือค้นด้วยชื่อหน่วยงานย่อย เช่น สาขาวิชา สำนัก กอง เป็นต้น รวมถึง สามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา
ระบบ CMI ที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปยังระบบ  CMI นี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการไปที่หน้าเว็บบล็อกของสำนักงานสภาฯ
แล้วคลิ๊กที่ลิงค์ ระบบสารสนเทศงานประชุมสภาฯ (CMI) ดังรูปข้างล่างนี้

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นายอิบรอฮีม อาแล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและนางสาวมุคลีเสาะห์ กอตอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (KM) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา นำการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู็โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัซลัน สุหลง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา